Mobilní měřící stanice

Chystá se spuštění unikátního Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Projekt má zmapovat situaci v celém kraji, s ohledem na dopad průmyslového znečištění na kvalitu ovzduší. Proto bude zaměřen i na látky, které se obvykle neměří a nejsou o nich dostatečné informace. To jsou například dioxiny, nebo některé těžké kovy. Unikátnost projektu spočívá v plošném rozsahu monitoringu, který zahrnuje 39 bodů v celém kraji.  V systému budou 3 měřící stanice stálé, na kterých bude probíhat měření nepřetržitě po celý rok a 36 míst pro umístění stanic mobilních. Tak hustá síť ještě nikdy nebyla v rámci Moravskoslezského kraje realizována. Cílem projektu je získat data o plošném znečištění ovzduší látkami, které pocházejí zejména z průmyslu, dopravy a lokálních topenišť. Výsledky budou k dispozici odborné i laické veřejnosti, prostřednictvím veřejného webu. Projekt bude spuštěn v roce 2010, testování proběhne v druhé polovině roku. Ostrý provoz je naplánován od roku 2011. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Měřené škodliviny:

Měřit se bude prašný aerosol PM10 a PM2,5, dále těžké kovy (arsen, olovo, kadmium atd.), polyaromatické uhlovodíky (zejména nebezpečný benzo(a)pyren), polychlorované bifenyly (PCB), těkavé organické látky (benzen), dioxiny a furany.

Výsledky projektu

,,Výsledkem by měly být objektivní informace o skutečném znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zároveň předpokládáme využití výstupů projektu pro další územní plánování v kraji, ale i pro prostou informaci občanům, kteří se například rozhodují pro bydlení v konkrétní oblasti. Je to tedy ucelený, veřejný informační systém,“ vysvětluje Mgr. Jiří Bílek, odborný garant za ovzduší při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.

Projekt se netýká jen samotné Ostravy. Zapojeny do něj mají být i další obce Moravskoslezského kraje. Konkrétní umístění měřících bodů bude vždy projednáno s obcemi a městy a samozřejmě s Krajským úřadem. Zdravotní ústav bude klást důraz na to, aby výběr konkrétních bodů, byl v rámci kraje co nejvíce objektivní. Měřit se mají lokality zatížené průmyslem, sledovány budou dálkové přenosy Moravskou branou, plánuje se monitorování oblastí v podhůří Beskyd a Jeseníků. Zacíleno bude i na lokality, kde se plánuje další průmyslový rozvoj.

,,Pouze tři stanice budou po celou dobu projektu na jednom místě. V Bartovicích, Mariánských Horách a v jedné, zatím neurčené oblasti v blízkosti Ostravy. Ostatní technika je mobilní a bude postupně převážena tak, aby každý z 36 bodů byl proměřen alespoň 30 dní v roce,“ říká Mgr. Jiří Bílek. Velká část výsledků bude k dispozici ihned a to formou on-line prezentace na webových stránkách https://ims-msk.cz.

Zdroj: Tisková zpráva ZÚ Ostrava

Klimkovice v rámci projektu

Dvě z 36 mobilních měřících stanic budou i v Klimkovicích. A to první v Sanatoriích Klimkovice, konkrétně před dětskou léčebnou. Podle posledních měření je v klimkovických lázních nejčistší vzduch na Ostravsku. Jako protiklad můžeme považovat stanici, která bude umístěna přímo ve městě, a to přesně na ulici Havlíčkova (u koupaliště). Protikladem je proto, že se zde soustřeďuje největší množství občanů, kteří v zimě topí ve svých kotlech a také je zde celkem vysoká hustota automobilové dopravy. Postupem času se určitě ukáže, jak ovlivňují sami občané ovzduší ve vlastním městě.