Jak už jste se jistě dočetli, sdružení se účastní mnoho akcí a projektů.  Zde Vám budeme aktualizovat programy, projekty a akce, které souvisí s námi, ať už je budeme realizovat sami nebo nás někdo přizve ke spolupráci.

Projekt "Snižování emisí z vytápění domácností"

Na co je projekt zaměřen?

  • na osvětu veřejnosti v oblasti provozu zařízení sloužících k vytápění domácností a
  • na vyhodnocení nejefektivnějšího způsobu snížení emisí z těchto zařízení do ovzduší.

Projekt je členěn do 4 na sebe navazujících aktivit, které zajistí naplnění cílů:

  1. Analytická část – bude obsahovat analýzu struktury lokálních topenišť (LT) ve Švýcarsku a zemích EU a porovnání se strukturou v MS kraji. Následně budou za pomoci matematického modelování vyhodnoceny vlivy na ovzduší současné struktury LT v Moravskoslezském kraji a ve Švýcarsku. Výsledky analýzy – mapy, studie, budou využity v následné osvětové kampani.
  2. Osvětová kampaň – zahrnuje několik vzájemně propojených kroků. Praktické, venkovní ukázky současného způsobu topení s měřícím vozem, následované informativní diskusí se zájemci v 10 vybraných obcích. Třetím krokem bude ukázka správné praxe při vytápění domácností (na špičkových zařízeních Výzkumného energetického centra (VEC) na VŠB-TUO) a porovnání používaných zařízení a   obvyklých postupů při vytápění v ČR, Švýcarsku a dalších vybraných zemích EU.
  3. Výstupem návrhové části budou odborné metodické studie a prezentační materiály, pro využití navrženého řešení v jiných obcích a regionech. Bude navržen konkrétní postup v 10 obcích zahrnutých do projektu, včetně vyhodnocení nákladů a přínosů. Výsledky a výstupy této části projektu budou využity v závěrečné aktivitě projektu.
  4. Prezentace a využití výsledků – výsledky získané během řešení projektu budou zpracovány do metodických postupů a prezentačních materiálů (DVD, brožury, mapy, ppt. prezentace, apod.) a prezentovány občanům zapojených obcí, zástupcům MS kraje, MŽP a dalším zájemcům.

První veřejná zkouška zúžené prezentační části projektu, praktická ukázka topení, se odehrála v rámci Klimkovického jarmarku dne 10.9.2011. Byla použita krbová kamna, kde byl měřen za pomocí měřicího vozu obsah škodlivých látek ve spalinách. Výsledné hodnoty byly zobrazovány na velké obrazovce. Kromě suchého dřeva, které tvořilo etalon, byly přihlížejícími diváky do kamen přidávány další „paliva“. Kousky koberců, lakované dřevo, olej, guma, kosti a další. Diváci na vlastní oči viděli změny v měřených hodnotách škodlivin, průběh hoření a související dým. Tato akce vyvolala nečekaně vysoký zájem návštěvníků, kterých za jeden den přišlo přes tři tisíce. Většina z nich se zapojila do diskusí, jak by se dalo topit lépe. Fotodokumentace z této akce je v příloze projektu. Tento typ akce se z pohledů řešitelů jednoznačně osvědčuje.

Jaké jsou předpokládané přínosy projektu?

V katastru obcí zahrnutých do projektu poskytne projekt informace o tom, jak nejefektivněji snížit v dané lokalitě znečištění ovzduší. Hlavním přímým výstupem bude informace, ve kterých částech obce má na místní kvalitu ovzduší vytápění domácností největší vliv a tudíž ve kterých částech zástavby by měla být modernizace lokálního vytápění přednostně provedena.

Na čem vůbec závisí velikost emisí z lokálních topenišť?

Na nevyhovující imisní situaci v MSK se podílejí čtyři významné typy zdrojů – „průmysl“, doprava, lokální topeniště a přenos z Polska

  1. Na obsluze kotle (zařízení vyžadující ruční obsluhu jsou v současnosti v ČR nejrozšířenějším druhem zařízení), tj. na způsobu myšlení a dovednostech obyvatel,
  2. na skladbě spalovacích zařízení z hlediska zastoupení nízkoemisních zdrojů tepla, včetně automatických, které prakticky eliminují vliv lidského faktoru na emise do ovzduší.

Co mají Klimkovice a občanské sdružení společného s tímto projektem?

Město Klimkovice se bude podílet na úspěšné realizaci především zajištěním organizačních záležitostí spojených s osvětovou kampaní a pokrytím případných finančních nákladů s tím spojených. Zároveň se bude podílet na návrzích a realizaci změn v místních vyhláškách a dalších právních dokumentech.

Občanské sdružení Čisté Klimkovice se bude podílet na zpracování všech informačních a prezentačních materiálů a dokumentů a bude personálně spolu-zajišťovat provedení aktivit osvětové kampaně.

V obecné rovině budou náklady na řešení projektu vykazovat jen dva subjekty, Výzkumné energetické centrum a Občanské sdružení Čisté Klimkovice. Město Klimkovice se projektu účastní bez nároku na pokrytí finančních výdajů. Jelikož je kapacita řešících subjektů omezená a některé činnosti jsou vysoce specializované, budou určité činnosti pokryty subdodavatelsky na základě výběru dodavatele ve výběrovém řízení.

Projekt "Kuchařka na čistý vzduch"

Intenzivním průzkumem činností a materiálů ostatních podobných sdružení, obcí a měst, veřejných institucí i ministerstev jsme zjistili, že neexistuje žádná metodika pro obce a jejich občany, jak postupovat proti znečišťovatelům jinak, než pomocí neúčinných vyhlášek. Existuje mnoho dílčích (a úspěšných) postupů jednotlivých subjektů (občané, spolky, starostové, sdružení, firmy, agentury), které různými formami a metodami vedou ke snížení vypouštění emisí z lokálních topeništ do ovzduší. Naším cílem je tyto informace vyhledat, shromáždit, ověřit, zkonzultovat a následně publikovat formou „Kuchařky na čistý vzduch“. To samozřejmě ve spolupráci s dalšími subjekty a Ministerstvem životního prostředí.

„Kuchařkou na čistý vzduch“ chceme nabídnout jednoduché a reálné řešení problémů těch, kteří jsou emisemi z lokálních topenišť obtěžováni i těch, kteří je způsobují. Pokud bude existovat návod „Jak na to…“, zvýší se významně procento úspěšnosti. Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme mít větší odborné i časové prostředky, které v rámci dobrovolnické činnosti bohužel objektivně nemáme.