Jaké jsou vhodné způsoby vytápění s ohledem na kvalitu ovzduší?

Klasické zdroje tepla

I.    Moderní kotle na pevná paliva (uhlí, dřevo a výrobky z nich)

+ relativně nejnižší cena paliva
+ kvalita spalování a množství emisí neporovnatelné se starými kotli
+ v případě dřeva se jedná o obnovitelný zdroj
-  emise tuhých znečišťujících látek se vyskytují, byť v malé míře
-  provoz není plně automatický – nutnost obsluhy kotle
-  potřeba přípravy paliva a prostoru k jeho uskladnění

II.    Zplyňovací kotle (uhlí, dřevo)

+ zplyňování je emisně příznivější než přímé spalování
+ částečně automatický provoz
+ minimální emise tuhých znečišťujících látek
-  potřeba přípravy paliva a prostoru k jeho uskladnění

III.    Kotle na peletky

+ cena paliva je nižší než u plynných paliv nebo el. energie
+ provoz téměř plně automatický, možnost přikládání jednou za několik dní
+ obecně nízké emise znečišťujících látek
-  potřeba prostoru k uskladnění paliva

IV.    Plynové kotle

+ zcela automatický provoz
+ vysoká účinnost, zvláště u kondenzačních kotlů
+ minimální emise, bez obsahu SO2 a tuhých znečišťujících látek
+ bez nutnosti skladování a přípravy paliva
-  cena paliva patří k vyšším
-  investiční náklady na plynovou přípojku

V.    Kotle na kapalná paliva

+ zcela automatický provoz
+ vysoká účinnost
+ nízké emise znečišťujících látek
-  cena paliva patří k vyšším
-  investice do zásobních nádrží, potřeba prostoru pro nádrže
 

Alternativní/obnovitelné zdroje tepla

I.    Tepelná čerpadla

+ na spotřebované množství elektrické energie získáme několikanásobně vyšší množství tepla
+ zcela bez emisí (mimo výrobu elektrické energie)
+ zcela automatický provoz
+ odpadá starost o palivo
-  investiční náklady jsou stále relativně vyšší
-  účinnost zvláště u čerpadel vzduch – voda je v chladném období nižší

II.    Solární systémy pro přípravu teplé vody nebo pro přitápění

+ zdroj tepla je zcela zdarma
+ dokážou pokrýt významnou část energie pro přípravu teplé vody a v létě ji zcela nahradit
+ nezávislost na cenách energií
-  potřeba vhodných podmínek pro instalaci
-  nutno mít doplňkový zdroj energie
 

Co je špatného na topení tuhými palivy?

Nedá se obecně říci, že na samotných tuhých palivech je něco špatného. Záleží na tom, jakým tuhým palivem topíte a jaké spalovací zařízení používáte. Nejekologičtější palivo z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší je zemní plyn, případně elektrická energie. Při používání tuhých paliv je nejlepší řídit se zásadou – topit v kotli pouze takovým palivem, na které byl zkonstruován a udržovat ho v dobrém stavu. Jak vyplývá z výše uvedeného, žádný kotel pro vytápění domácností, nebyl zkonstruován na spalování odpadů, a proto jejich spalování v domácnostech přináší celou řadu zdravotních rizik.