Topení v domácích kotlích aneb jak to vlastně bude?

21.02.2012 00:00

S laskavým svolením portálu IDNES a autora Marka Burzy uvádíme na pravou míru informace o novele zákona o Ochraně životního prostředí

 

Revize kotlů se budou povinně provádět od roku 2016 a budou je muset absolvovat i majitelé kotlů splňujících předepsané emise. Na druhou stranu přiznává ministerstvo životního prostředí, že bojovat s lidmi, kteří pálí v kotli odpadky, je velmi obtížné. Papíry mohou mít v pořádku. Ale ke kotli nikoho nemusí pustit.

 

Takto to někdy vypadá na českých vesnicích. | foto: Profimedia.cz

Nový návrh zákona o ochraně životního prostředí, který schválila Poslanecká sněmovna, je zatím k dispozici jen v komplikovaném provedení, tedy původní vládní návrh a zvlášť desítky pozměňovacích návrhů. Ke stažení je najdete zde. Člověk by musel být Sherlock Holmes, aby je jako "nelegislativec" dokázal implementovat do původního návrhu.

Zatím nikdo neví, jak bude konečná verze vypadat, dokument bude totiž ještě schvalovat Senát. "Zákon o ovzduší se nachází teprve kdesi uprostřed schvalovacího procesu. Je pravděpodobné, že kvůli poplatkům od průmyslových zdrojů by mohl být vrácen Senátem zpět do Sněmovny, takže zatím nikdo neodhadne, kdy vstoupí v platnost," říká Vendula Krčmářová z organizace Arnika.

Shrnuje ale základní pravidla topení pevnými palivy, která by ovzduší škodila jen minimálně. "Důležité je, v čem člověk topí, tedy v moderním spalovacím zařízení s vysokou účinností spalování, a tedy menšími emisemi. Nezatápějte odpady, kusy nábytku, dřevotřísky, ale používejte pouze určené palivo - když dřevo, tak řádně proschlé, alespoň dva roky, nebo kvalitní uhlí. Nezavírejte úplně klapky na kotli, po přiložení nechte kotel důkladně rozhořet, nesnažte se naložit do něj hned co nejvíce paliva," vyjmenovává. Důležitá je i údržba spalinové cesty, revize komína a jeho tah, kotel a komín by se neměl nechat zadehtovat.

Na další otázky o topení po nabytí účinnosti zákona odpovídal Vojtěch Svoboda z oddělení spalovacích zdrojů a paliv ministerstva životního prostředí.

1. Kdy zákon vstoupí v platnost?

Zákon by měl podle plánu platit od 1. 9. 2012. Nicméně plnění některých povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů je odsunuto na později.

Například provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (běžné domovní kotle), je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31. prosince 2016.

Nejpozději do 10 let od vstupu zákona v účinnost (září 2022) by neměly být v domácnostech kotle, které nesplňují 3. emisní třídu.

2. Jak bude aplikace zákona probíhat v praxi?

V případě podezření na porušování povinností při provozu malého spalovacího zdroje může orgán ochrany ovzduší obecního úřadu provést měření tmavosti kouře, může přitom využívat i svědectví spoluobčanů. K prokázání porušení povinnosti mohou sloužit fotografie či videodokumentace, orgán ochrany ovzduší si taktéž může vyžádat účtenku za nákup paliva či záznam o provedení pravidelného čištění spalinových cest na základě nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Od roku 2016 také doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu (1× za dva roky), měření emisí na kotli se při běžné kontrole provádět nebude.

3. Kdo bude revize provádět?

Pravidelné revize bude provádět odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem kontrolovaných zařízení. Jedná se o osoby, které tyto činnosti běžně provádějí a mají k nim oprávnění. Tedy běžný autorizovaný servisní technik.

4. Když mám kotel, který splňuje 3. emisní třídu, budu muset mít také revizi?

Ano, navržená povinnost pravidelných kontrol technického stavu a provozu (1× za dva roky) se vztahuje na všechny provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Poplatky za znečišťování ovzduší se na domácí kotle nevztahují, platí to pro zdroje o výkonu vyšším než 300 kW.

5. Když mám dvacet let starý kotel, jak zjistím, kolik nečistot vypouštím do ovzduší? Musím to vůbec vědět?

U kotle starého 20 let je prakticky jisté, že nebude splňovat zákonem stanovenou 3. emisní třídu. Takže v současné době se nic dít nebude. Ale zároveň znovu připomínáme, že do roku 2022 bude třeba pořídit kotel splňující 3. emisní třídu.

6. Co majitelé malých kamen do 10 kW (krbová kamna, i ta s výměníkem pro ohřev vody do radiátorů), kuchyňských kamen - sporák, kamínka typu Petry atd. Jaké budou mít povinnosti?

Zákon se samozřejmě obecně vztahuje na všechny zdroje znečišťování ovzduší. V tomto případě se ale bude dotýkat sálavých spalovacích zdrojů s teplovodním výměníkem jen od zmíněných 10 kW. To ovšem neznamená, že nebude třeba starat se například o revize komínů, těch se týká jiný zákon.

7. Pokud se rozhodnu, že vyměním starý kotel za nový splňující limity, mohu zažádat o dotaci?

Celková částka pro dotace již byla vyčerpána (týkalo se to Severomoravského kraje - pozn. red.), nelze v současné době tento dotační titul využít. Nicméně lze očekávat další finanční alokace.

V případě, že bude tento dotační titul opětovně spuštěn, bude možné požádat o dotaci na výměnu spalovacího zařízení. Byly podporovány pouze automatické kotle, které svým technologickým uspořádáním splňují podmínku 3. emisní třídy. Výhodou je, že v rámci tohoto technologického uspořádání nelze v tomto zařízení spalovat například odpad.

Plánuje se spuštění dalšího dotačního titulu, který naváže na Zelenou úsporám.

8. Dává se při výměně přednost kotlům s automatickým přikládáním, anebo je to jedno? Ruční jsou přece jen levnější.

Návrh zákona počítá obecně s 3. emisní třídou, kterou jsou schopny plnit i některé kotle s ručním přikládáním paliva (většinou se jedná o zplynovací spalovací zařízení).

9. Jak v praxi zabráníte lidem, aby nespalovali v kotli to, co tam nepatří?

To záleží, jak už bylo zmíněno nahoře, jen na vás, pokud vás tím někdo z obce bude hodně obtěžovat. Lze se obrátit na příslušný obecní úřad, který má kompetenci ke kontrole dodržování povinností u těchto zdrojů. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje provozovatelům povinnosti, které v případě nedodržování lze finančně postihnout, a zároveň obecní úřad může zjednat opatření k nápravě.

Mezi povinnosti provozovatelů kotle patří například dodržovat přípustnou tmavost kouře či spalovat jen paliva určená výrobcem daného zařízení. Jako palivo nelze též využít běžný komunální či jiný odpad (dle zákona o odpadech).

Zde je nezbytné připustit, že není vždy jednoduché porušování zákona prokázat, zvláště tam, kde je takové porušení zjistitelné jen přímou kontrolou spalovacího zdroje, která ovšem není ze zákona vynutitelná. Pravidelné kontroly technického stavu ale přinesou i nový důkazní prostředek v případě podezření na porušování zákonných povinností.

10. Podtrženo a sečteno: co přinese nový zákon?

Obecně u zařízení plnících 3. emisní třídu lze z hlediska vyšší účinnosti těchto zařízení počítat s nižšími náklady na množství paliva při stejné výrobě tepla jako u původního spalovacího zařízení.

Z hlediska emisí lze předpokládat výrazné snížení vlivu na kvalitu ovzduší. V případě pořízení automatického kotle přinese provozovatelům tato výměna větší komfort při ovládání spalovacího zařízení. Obsluha potřebná pro běžný provoz by se v tomto případě snížila na dvakrát až třikrát týdně (přisypání paliva do zásobníku, vynášení popela).

Zdroj: https://hobby.idnes.cz/stat-narizuje-revize-kotlu-souseda-topiciho-pneumatikami-asi-nedozene-13y-/hobby-domov.aspx?c=A120217_132740_hobby-domov_bma

 

Zpět