Smogová situace

Co to je a jak vzniká?

Obecně je smog charakterizován jako chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností, které je již zpravidla škodlivé pro lidské zdraví. Literatura popisuje dva typy smogových situací a to zimní a letní smog. Letní smog se tvoří z oxidů dusíku a uhlovodíků, jejichž zdrojem jsou především výfukové plyny z autodopravy. Tyto látky reagují za slunečního záření v létě a vzniká tzv. přízemní ozon, který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Maxima dosahuje v poledne a odpoledních hodinách. Zimní smog (někdy se označuje jako londýnský nebo redukční) vzniká převážně na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích nebo v hustě osídlených oblastech z klasických škodlivin a zesilují ho teplotní inverze a bezvětří. Maxima dosahuje zpravidla brzy ráno.

Co to je teplotní inverze?

Za normálních podmínek teplota vzduchu s výškou klesá (cca 0,5 °C na každých 100 m výšky). Opačný stav, kdy teplota vzduchu s výškou stoupá označujeme jako inverzi. Inverze vzniká nejčastěji v zimě, kdy Slunce přes den nestačí ohřát zemský povrch, od kterého by se následně ohřál vzduch při zemi. Studený vzduch, který je těžší než teplý nad ním, nemá důvod proč by stoupal, kouř a spaliny se nemohou rozptýlit do vyšších vrstev atmosféry. Vzniká tzv. poklička a dochází k nahromadění všech škodlivin v dýchací vrstvě atmosféry. Problém Slezské pánve a Moravské brány jsou při smogových situacích především vysoké hodnoty jemného polétavého prachu (odborně nazývané suspendované částice velikostní frakce pod 10 mikrometrů) a s vysokou koncentrací tohoto polétavého prachu souvisí i vysoké koncentrace persistentních organických polutantů. Nebezpečí spočívá právě v toxicitě těchto škodlivin, které jsou navázány na jemné částečky polétavého prachu.  

Jakým způsobem se chovat?

Všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, kde nastala smogová situace by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Provozovatelé velkých průmyslových a energetických zdrojů musejí v těchto dnech provozovat podle schválených regulačních řádů. Občané by měli být více ohleduplní ke svému okolí a zejména v dnech zvýšeného znečištění využívat ekologická paliva (např. zemní plyn oproti tuhých palivům) ve svých domácích topeništích a při cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy.

Při již nastalé smogové situaci je vhodné:

  • omezit pobyt venku, zvláště v době v ranních hodin až do 10.00 hod a od 16.00 do večerních hodin
  • omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, práce) především v dobách maxima
  • omezit větrání místností (větrat krátce a intenzivně)
  • omezit vlastní produkci škodlivin v interiéru – uvnitř (kouření, práce s těkavými látkami jako jsou barvy, laky, rozpouštědla, lepidla apod.)
  •  zvýšit a posílit obranyschopnost - imunitu vlastního organismu: racionální výživou, zvýšeným přívodem vitamínů C, E, A, zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním, očkováním proti chřipce
  •  včasně a účinně léčit první příznaky onemocnění dýchacího ústrojí
  • omezit vlastní produkci škodlivin v exteriéru – venku (nerozdělávat ohně, nespalovat odpadky a nekvalitní uhlí a dříví v domácích topeništích, nezvyšovat prašnost vzduchu, nepoužívat osobní automobilovou dopravu)
  • informovat se o smogové situaci (u Českého hydrometeorologického ústavu).

Negativní vlivy

Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů a respiračních potíží, dráždění očí až záněty spojivek, při častém opakování snížení délky života, snížení viditelnosti a dohlednosti.

Ohrožené skupiny

Smogem jsou ohroženy především malé děti a starší lidé; těhotné ženy; alergici, astmatici; cukrovkáři, kardiaci, revmatici, alkoholici, toxikomani; lidé se sníženou imunitou.

Zdroj textu: iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/smogove_situace/smogove-situace-8529/

Zdroj obrázku: www.denik.cz/z_domova/sever-cech-trapi-smog-20111113.html