Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních zdrojů (vybrané)

   - provozovat zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší uvedenými ve stanoviscích a povoleních dle  zákona o ochraně ovzduší

   - plnit emisní limity, vést provozní evidenci zdroje

   - zajistit technické prostředky pro kontinuální měření emisí

   - vypracovat a plnit schválený souhrn technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření - součást provozních předpisů

Povinnosti provozovatelů malých zdrojů (vybrané)

  - provozovat zdroje v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů (nedodržení je přestupkem dle příslušného zákona)

  - dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno, neobtěžovat kouřem a   zápachem okolí (nedodržení je přestupkem dle příslušného zákona)

U malých zdrojů používaných výhradně pro podnikání:

  - umožnit   osobám   pověřeným   obcí   a   inspekci  přístup  ke stacionárnímu  zdroji  za  účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění   množství   vypouštěných   látek   a   kontroly  jeho technického    stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady.

  - jedenkrát za 2 roky zajišťovat měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu  spalinových cest (vztahuje se na zdroje spalující tuhá paliva s tep. výkonem ≥ 15kW, resp 11 kW pro zdroje spalující plynná a kapalná paliva)

Povinnosti právnických a fyzických osob (vybrané)

 - Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle zákona o ochr. ovzduší a prováděcích právních předpisů.

 - Veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat jen v souladu se zvláštními právními předpisy a se zákonem o ochr. ovzduší a v souladu s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech.

 - Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší, je zakázáno.

- V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění.