Co jsou lokální (domácí) topeniště?

Ochranu ovzduší řeší zákon zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy.

Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy.

Fyzické osoby a provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni:

  1. uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů
  2. dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti
  3. v otevřených, ohništích, zahradních krbech, nebo v grilovacích zařízeních, spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva, která jsou určená výrobcem a nejsou kontaminována chemickými látkami (viz § 12 odst. 1 písm. a) a e) a § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší).